หน้าหลัก / งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การนำงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตมันสำปะหลังระดับชุมชนพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ 24

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี : การนำงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังระดับชุมชนพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นางมณีวรรณ เลิศขุนทด บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายสุพจน์ สัตยากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ กล่าวรายงาน ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เกษตรอำเภอบ้านเขว้า นายก อบต.โนนแดง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม และติดตามแปลงเกษตรกร มอบใบรับรองแหล่งผลิตมาตรฐาน GAP ให้กับนายสมชาย เบียดนอก เจ้าของสวนทุเรียน และนางนิภาภรณ์ ธนสัตยาวิบูล เจ้าของสวนอิทผลัม