หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการรับรอง มาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 7-2565 วันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย 29

นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 7-2565 วันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย โดยมีหน่วยตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด รวม 9 หน่วยตรวจ ร่วมประชุม เสนอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร สกลนคร ชัยภูมิ หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี กาฬสินธุ์ นครพนม เลย และขอนแก่น จำนวนรวม 273 แปลง ผ่านการรับรองรวม 154 แปลง เสนอการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ เลย นครพนม หนองบัวลำภู และขอนแก่น จำนวนรวม 23 แปลง ผ่านการรับรองรวม 7 แปลง เสนอการรับรองผลิตพืชอินทรีย์ โรงคัดบรรจุ/แปรรูป ได้แก่จังหวัดเลย 1 แปลง ผ่านการรับรองรวม 1 แปลงและได้เยี่ยมชมสวนผลิตไม้ผล จังหวัดบึงกาฬ ของ นายนาคสิน แสนสุภา บ้านเลขที่ 92 หมู่ 9 หมู่บ้านห้วยไม้ซอด ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ.ที่ได้รับรองมาตรฐานGAP พื้นที่ 25 ไร่ ปลูก เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง สร้างรายได้ที่ดี สามารถเป็นต้นแบบให้เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ