หน้าหลัก / ประชุมคณะทำงานแผนงานวิจัยพัฒนาการผลิตพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่มาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย 24

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผอ. สวพ.3 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแผนงานวิจัยพัฒนาการผลิตพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่มาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย และร่วมประชุมคณะทำงานแผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ เพื่อให้คำแนะนำการแก้ไขและปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2566 และปี 2567 ของโครงการวิจัยภายใต้แผนงานฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม