หน้าหลัก / ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดธานี พ.ศ. 2669 ครั้งที่ 1/2565 5

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผอ.สวพ.3 ได้ร่วมประชุมคณะทำงาน สำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรายงานความก้าวหน้าการเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี ปี 2569 และแจ้งคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ตั้งสำนักงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี โดยผ่านระบบ Zoom Meeting