หน้าหลัก / “สัปดาห์รณรงค์สารวัตรเกษตร ตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” ในระหว่างวันที่ 6 - 10 มิ.ย. 2565 25

นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ได้สั่งการให้ กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ.3 และ ศวพ.เครือข่าย ทั้งหมด 8 ศูนย์ และเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์สารวัตรเกษตรตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” ในระหว่างวันที่ 6 - 10 มิ.ย. 2565 ร่วมปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด โดยใช้แนวทาง “สารวัตรเกษตรแนวใหม่” คือ การปฏิบัติหน้าที่แนะนำให้ความรู้เกษตรกร ร้านค้า เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ต่างๆ ที่ กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ควบคู่กับการตรวจสอบร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช และสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช อย่างเข้มงวด เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ตรงตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กรมวิชาการเกษตรหรือที่ระบุไว้บนฉลาก มิให้มีปัจจัยการผลิตปลอม หรือไม่ได้มาตรฐานวางจำหน่ายในท้องตลาด ให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานขึ้นทะเบียนถูกต้อง