หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของ สวพ. 3 ครั้งที่ 3/2565 11

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของ สวพ. 3 ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ว1ก โครงการต่อเนื่อง ปี 2566 ว1ด โครงการวิจัยต่อเนื่อง และโครงการวิจัยใหม่ ปี 2567 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 ด้วยระบบ On Site และระบบ VDO Conference โดยมีคณะกรรมการวิจัยของหน่วยงาน นักวิจัยในเครือข่าย สวพ.3 และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น