หน้าหลัก / พิธีปล่อยขบวนรถสารวัตรเกษตรออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 37

ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถสารวัตรเกษตรออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในการนี้นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ผู้บริหาร สารวัตรเกษตร และเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเครือข่าย 8 แห่ง ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ 11 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ เลย และอุดรธานี มีภารกิจหลักที่รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแลงานตามพระราชบัญญัติ 6 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร และผู้ช่วยสารวัตรเกษตร รวมทั้งสิ้น 43 ราย เป็นผู้ทำหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ดูแล ป้องกันและปราบปราม ตามพระราชบัญญัติที่รับผิดชอบ มีร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวม 6,000 ร้านค้า จึงมีการพัฒนาสารวัตรเกษตรอาสา จำนวน 1,813 ราย ซึ่งมาจากผู้นำชุมชน เกษตรกร และภาคส่วนต่างๆ ที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นตัวแทนสารวัตรเกษตร ทำหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อและใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย ให้สารวัตรเกษตรในพื้นที่ทราบ ภารกิจที่สำคัญของสารวัตรเกษตร คือ การตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช และสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช อย่างเข้มงวด เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ตรงตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กรมวิชาการเกษตรหรือที่ระบุไว้บนฉลาก มิให้มีปัจจัยการผลิตปลอม หรือไม่ได้มาตรฐานวางจำหน่ายในท้องตลาด วันที่ 26 พฤษภาคม 2565