หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 6/2565 9

นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น และผ่านระบบ Video Conference โดยมีหน่วยตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด รวม 9 หน่วยตรวจ ร่วมประชุม เสนอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร สกลนคร ชัยภูมิ หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี กาฬสินธุ์ นครพนม เลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น จำนวนรวม 900 แปลง ผ่านการรับรองรวม 843 แปลง เสนอการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่จังหวัดมุกดาหาร บึงกาฬ หนองคาย ชัยภูมิ อุดรธานี นครพนม หนองบัวลำภู และขอนแก่น จำนวนรวม 40 แปลง ผ่านการรับรองรวม 33 แปลง เสนอการรับรองผลิตพืชอินทรีย์ โรงคัดบรรจุ/แปรรูป ได้แก่จังหวัดขอนแก่น 2 แปลง ผ่านการรับรองรวม 2 แปลง