หน้าหลัก / ตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช 11

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาววราพร วงษ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 และคณะ เข้าตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร