หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 11

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ เป็นประเธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference ( Zoom meeeting) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.3