หน้าหลัก / ประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบจัดการคุณภาพการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ( GAP พืช ) 9

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบจัดการคุณภาพการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ( GAP พืช ) ระหว่างกรมวิชาการเกษตร กับกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สวพ.3 และผ่านระบบ Video Conference