ประกาศ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1

 

(สำหรับผู้เคยผ่านการอบรม ระยะเวลา 2 วัน)

โดยจะจัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมโฆษะ ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการดังนี้

  1. ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าสถานที่ อาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส ขอนแก่น 2
    ชื่อบัญชี อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร หมายเลขบัญชี 986 – 5 – 61379 – 4 เป็นเงิน 1,000 บาท  ( ไม่รวมค่าที่พัก )
  2. เอกสารประกอบการสมัคร

                   2.1 แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม

                   2.2 หลักฐานการโอนเงิน จำนวน 1 ใบ

                   2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ

                   2.4 สำเนาใบประกาศนียบัตร จำนวน  1  ใบ (กรณีใบประกาศนียบัตรหมดอายุ 5 ปี)

  1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

                   3.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือบรรลุนิติภาวะแล้วในวันรับสมัคร

                   3.2 สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาไทยได้                  

  1. ส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดมาทางโทรสาร 0 4346 5130 หรือ ส่งทางแอพลิเคชันไลน์ (Line) ID : @byy1783o (ตัวสุดท้าย คือ โอตัวพิมพ์เล็ก) หรือส่ง EMS มาที่ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 180 หมู่ 27 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 หรือนำมาส่งที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ด้วยตนเอง  รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ประกาศ 2018-09-25


Responsive image

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ