อำนาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

       กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร

 และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  ในระดับสากล  โดยตั้งอยู่บน

พื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
Responsive image

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ