การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ อเนกประสงค์ สวพ.3 จังหวัดขอนแก่น

         เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. นายนิรันดร์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางสมจินตนา ทุมแสน ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุม ซึ่งมีการขอการรับรองแหล่งผลิต  พืชอินทรีย์ จำนวน 3 จังหวัด คือ  จ.กาฬสินธุ์ จ.เลย และจ.ขอนแก่น และ GAP พืช จำนวน 11 จังหวัด คือ จ.สกลนคร   จ.อุดรธานี จ.มุกดาหาร จ.ชัยภูมิ  จ.นครพนม จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.เลย จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น และ จ.หนองบัวลำภู   ผลการพิจารณาเป็นดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ประกาศ : 2018-06-01 05:38:07 อ่าน : 321


Back to การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ อเนกประสงค์ สวพ.3 จังหวัดขอนแก่น

Responsive image

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ