การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14-15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ อเนกประสงค์ สวพ.3 จังหวัดขอนแก่น

  เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. นายนิรันดร์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางสมจินตนา ทุมแสน ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุม

ซึ่งมีการขอการรับรองแหล่งผลิต   พืชอินทรีย์ จำนวน 9 จังหวัด คือ จ.ชัยภูมิ จ.เลย  

จ.นครพนม จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.อุดรธานี และ จ.หนองบัวลำภู

และ GAP พืช จำนวน 11 จังหวัด คือ จ.มุกดาหาร จ.สกลนคร จ.ชัยภูมิ จ.เลย จ.นครพนม

จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.กาฬสินธุ์ จ.อุดรธานี จ.ขอนแก่น และ จ.หนองบัวลำภู ผลการพิจารณาเป็นดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ประกาศ : 2018-03-29 06:48:54 อ่าน : 352


Back to การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14-15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ อเนกประสงค์ สวพ.3 จังหวัดขอนแก่น

Responsive image

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ