ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 มกราคม 2562

    น.ส.ยุวลักษณ์ ผายดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 28 มกราคม 2562

    น.ส.ราวรรณ ดวงละเลิศ และน.ส.นาตอนงค์ ภูมิธิ พร้อมคณะ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

วันที่ 7-8 มกราคม 2562

    วันที่ 7-8 มกราคม 2562 นายธงชัย คำโคตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคายมอบหมายให้ นายญา ผลบุรม และนางนิภาพร โอตาคาร เจ้าพนักงานการเกษตร ตรวจแหล่งผลิต GAP พืช เช่น ผักบุ้ง ผักกาดหอม คะน้า ต้นหอม ผักชี ถั่วฝักยาว กะหล่ำดอก บล๊อกโคลี่ ขึ้นฉ่าย ข้าวโพดฝักสด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากประชารัฐ และผู้ประกอปการ ณ บ้านนาจันทร์ ต.โพธิ์ชัย บ้านนาพิพาน ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย