วันที่ 3 กันยายน 2562

วันที่ 3 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย ได้จัดสอบผู้ใช้รับจ้างพ่นวัตถุอันตรายจำกัดการใช้ ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอสและพาราควอต เพื่อให้เป็นตามปนะกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต การนำเข้า การส่งออก การมีไว้ในครอบครอง และกำหนดให้มีบุคคลเฉพาะรับผิดชอบในการควบคุมการขายซึ่งวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ จะมีผลบังคับใช้วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ผู้รับจางพ่นวัตถุอันตราย 3 ชนิด ต้องได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และผ่านการทดสอบวัดผลความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนดจึงจะสามารถรับจ้างพ่นวัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิดได้ มีผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบจำนวน 69 ราย

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 6/2562 ในวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม ศวพ.หนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และตรวจราชการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ เพื่อตอบสนองนโยบายของกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 5 มิถุนายน 2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และตรวจราชการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ เพื่อตอบสนองนโยบายของกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย จังหวัดหนองคาย