8-9 กันยายน 2564

วันที่ 8-9 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวยุวลักษณ์ ผายดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ร่วมออกหน่วยคลินิเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดบึงกาฬ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด และ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้บริการ คำแนะนำ ด้านการผลิตพืช และแจกจ่ายชีวภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพ เช่น เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี แหนแดง ให้แก่เกษตรกรและผู้ร่วมงาน

7 กันยายน 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวยุวลักษณ์ ผายดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมออกหน่วยคลินิเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนถ่อนวิทยา ต.บ้านถ่อน อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย เพื่อให้บริการ คำแนะนำ ด้านการผลิตพืช และแจกจ่ายชีวภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพ เช่น เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี แหนแดง ให้แก่เกษตรกรและผู้ร่วมงาน

8 มีนาคม 2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายพสุ สกุลอารีวัฒนา พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมัน เรื่องเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการศัตรูปาล์มน้ำมัน ณ ศาลาประชาคม บ้านเหล่าโพธิ์ทอง หมู่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

8 มีนาคม 2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ปี 2564 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ฐานที่ 3 หรือจะfight ป้องกันไว้ศัตรูไม่ได้แอ้ม สาธิตการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เช่น PGPR BT แหนแดง เชื้อราไตรโครเดอร์มา เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP พืชอินทรีย์ โดย นางสาวยุวลักษณ์ ผายดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวยุพา เอี่ยมบัวหลวง นักวิชาการเกษตร นางนิภาพร โอตาคาร เจ้าพนักงานการเกษตร

18 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่18 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย ร่วมออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 2 โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก ต. นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย มีเกษตรกรสนใจเข้ารับบริการ รับเอกสาร ชีวภัณฑ์ ไตรโคเดอร์มา เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี และแหนแดง จำนวน 120 ราย

16 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย จัดอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว” ณ แปลงใหญ่ข้าวตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เกษตรกรร่วมอบรม 30 ราย โดยถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการปุ๋ย การใช้ปุ๋ยชีวภาพ การใช้ชีวภัณฑ์ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ แหนแดง และไตรโคเดอร์มา

22-25 ธันวาคม 2563

วันที่ 22-25 ธันวาคม 2563 บรรยายโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินปุ๋ยเพื่อชุมชน(One Stop Service)ปี2564 ศวพ.หนองคาย โดยนางวาสนา สุขสำราญ และน.ส.ราวรรณ ดวงละเลิศ บรรยายในหัวข้อ พรบ.ปุ๋ย

1. ศดปช.ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ  2. ศดปช.ต.ท่าสะอาด อ.เซกา  3. ศดปช.ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย 

4. ศดปช.ต.โพธิ์หมาแข้ง อ.บึงโขงหลง  5. ศดปช.ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า  6. ศดปช.ต.โนนศิลา อ.ปากคาด 

7. ศดปช.ต.ชุมภูพร เกษตรกร ศดปช. ละ 30 ราย รวม 210 ราย

8 ธันวาคม 2563

วันที่  7-8  ธันวาคม  2563  นายพสุ  สกุลอารีวัฒนา  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย  รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและให้การรับตรวจสอบงานการเงินบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน จากกลุ่มงานตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตร  โดยนางสาวอรพินท์  รัตนโชติพานิช  ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน  และนางสาวเบญจวรรณ์  โพธิ์สุข  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย รวมทั้งการให้คำแนะนำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด

16 กันยายน 2563

วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 ศวพ.หนองคาย โดยนายพสุ สกุลอารีวัฒนา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศวพ.หนองคายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับนายจำลอง กกรัมย์ ผอ.สวพ.3และคณะในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมรวมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานและซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานของงานการเงินและติดตามงามผลิตพนธุ์พืช(ผ.2)    ของ ศวพ.หนองคาย