โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการประสานงานเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง หลักสูตร “เกษตรทฤษฎีใหม่ การวางแผนการผลิต” “ศาสตร์พระราชา”  “การลดต้นทุนการผลิต/ลดรายจ่าย” “การสร้างผลผลิต/สร้างรายได้”“การจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนการผลิต” “การสื่อสารปฏิสัมพันธ์และจิตอาสา” ได้แก่อำเภอวังยาง และอำเภอนาทม จังหวัดนครพนมโดยมีเกษตรกรเป้าหมายที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 2 เมษายน 2541 –  12 กรกฎาคม 2561 จำนวน 437 รายและผ่านการฝึกอบรมทั้ง 437 ราย ทำแบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรมฝึกอบรมผลการทำแบบทดสอบ พบว่า คะแนนก่อนฝึกอบรมเกษตรกรมีคะแนนเฉลี่ย 11 คะแนนหลังฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 16 คะแนน โดยคะแนนเต็ม 20 คะแนน  ผลการดำเนินงานของแปลงต้นแบบเกษตรกรได้ทำเกษตรผสมผสานจำนวน 2,583 ไร่

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme