โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนุภาคลุ่มน้ำโขง)

ผลการดำเนินงาน

  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร

           
ได้สำรวจและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ประกอบด้วยพืชสมุนไพร พืชพื้นเมือง
ไม้ผลท้องถิ่น ไม้ดอกประดับและไม้ใช้สอย รวม 352 ชนิด 

กิจกรรมที่2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

             สำรวจและรวบรวมพันธุกรรมพืช 5 กลุ่มพืช คือ
กลุ่มพืชไม้ผลท้องถิ่น กลุ่มพืชสมุนไพร กลุ่มพืชผักพื้นบ้านและพืชอาหารท้องถิ่น
กลุ่มไม้ประดับ และกลุ่มไม้ใช้สอยอื่นๆ รวม 208 ชนิด
2,450 ต้น

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

            
ได้ทำการเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในเขตอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงมาปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่โครงการ
อพ.สธ. แล้ว โดยแบ่งเป็น  5 กลุ่ม จำนวน 208 ชนิด 2,450
ต้น

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme