โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – ลาว จังหวัดนครพนม

ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย– ลาว จังหวัดนครพนม   หลักสูตร“การขยายพันธุ์พืช” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 มีเกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย และเกษตรกรผ่านการฝึกอบรม 52 ราย ทำแบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรมฝึกอบรม ผลการทำแบบทดสอบพบว่า คะแนนก่อนฝึกอบรมเกษตรกรมีคะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน หลังฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 17 คะแนน โดยคะแนนเต็ม 20 คะแนน  

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme