โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

ผลการดำเนินงาน 

          ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่  โดยประสานงานกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนมโดยมีเกษตรกรแกนนำในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านกุรุคุตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โครงการสร้างและการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม เป็นวิทยากรในหลักสูตร “การผลิตพืชอินทรีย์”  โดยมีเกษตรกรเป้าหมายที่จะเข้ารับในวันที่ 14-15ธันวาคม 2560 ณ บ้านกุรุคุ ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน 50 รายและผ่านการฝึกอบรมทั้ง 50 ราย ผลการทำแบบทดสอบพบว่า คะแนนก่อนฝึกอบรมเกษตรกรมีคะแนนเฉลี่ย 11 คะแนน หลังฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 17 คะแนน โดยคะแนนเต็ม20 คะแนน  

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme