โครงการสร้างนิคมเกษตร

ผลการดำเนินงาน           

ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการสร้างนิคมเกษตร  ดำเนินการประสานงานกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนมโดยมีเกษตรกรแกนนำในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขตปฏิรูปที่ดิน อ.ศรีสงครามจังหวัดนครพนม เข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โครงการนิคมเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนมเป็นวิทยากรในหลักสูตร “นิคมเกษตร”  โดยมีเกษตรกรเป้าหมายที่จะเข้ารับในวันที่9 พฤษภาคม 2561 ณ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จำนวน 50 รายและผ่านการฝึกอบรมทั้ง 50 ราย ผลการทำแบบทดสอบพบว่า คะแนนก่อนฝึกอบรมเกษตรกรมีคะแนนเฉลี่ย 11 คะแนน หลังฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 16 คะแนน โดยคะแนนเต็ม20 คะแนน

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme