โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ (ศพก.)

โครงการศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการประสานงานกับประธานศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแต่ละอำเภอในจังหวัดนครพนมเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในหลักสูตร “เกษตรอินทรีย์” ได้แก่ อำเภอนาหว้า อำเภอศรีสงคราม อำเภอบ้านแพงอำเภอโพนสวรรค์ หลักสูตร “ เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดอย่างถูกต้องเหมาะสม”ได้แก่อำเภอท่าอุเทน หลักสูตร  ”เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่หลังนา”ได้แก่ อำเภอปลาปาก โดยมีเกษตรกรเป้าหมายที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 15 มกราคม๒๕61 – 25 มกราคม 2561 จำนวน 256 ราย และผ่านการฝึกอบรมทั้ง 256 ราย ทำแบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรมฝึกอบรม ผลการทำแบบทดสอบพบว่า คะแนนก่อนฝึกอบรมเกษตรกรมีคะแนนเฉลี่ย 11 คะแนน หลังฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 17คะแนน โดยคะแนนเต็ม 20 คะแนน  ผลการดำเนินงานของแปลงต้นแบบกับแปลงของเกษตรกรผลผลิตของแปลงต้นแบบมีน้ำหนัก ความสมบูรณ์ของผลผลิต กว่าผลผลิตของเกษตรกร

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme