โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ
“ทฤษฎีใหม่” จังหวัดนครพนม  ขึ้นเมื่อต้นปี  พ.ศ. 2552 
คือพื้นที่ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  27 
มิถุนายน  2552  โดยศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
ตำบลหนองแสง พื้นที่  15  ไร่ 
แบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น 4 ส่วน 
ดังนี้

ส่วนที่
1  กิจกรรมสระน้ำ พื้นที่ 2 ไร่  มีกิจกรรมเลี้ยงปลากินพืช  เช่น ปลานิล 
ตะเพียน

ส่วนที่  2  กิจกรรมนาข้าว
พื้นที่ 4 ไร่ มีกิจกรรมการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข 23 และการปลูกพืชไร่ – พืชสวน
บนคันนา เช่น กล้วยน้ำว้า ข่า และปาล์มน้ำมันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2

ส่วนที่
3  กิจกรรมพืชผสมผสาน พื้นที่ 7.5  ไร่ มีกิจกรรมการปลูกพืชผสมผสานต่าง ๆ กลุ่มไม้ผล
เช่น เงาะสายพันธุ์ต่าง ๆ มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 ฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง กาแฟอาราบิก้า
และส้มโอทับทิมสยาม กลุ่มพืชผักอายุยาวและอายุสั้น เช่น หวาย ไผ่ ข่า ตะไคร้ ติ้ว
ผักบุ้ง ผักชี พริก มะเขือเปราะ กระเพรา โหระพา แมงลัก ถั่วฝักยาว คะน้าและพืชผักหมุนเวียนอื่น

ส่วนที่
4 กิจกรรมที่อยู่อาศัย พื้นที่ 1.5 ไร่ ประกอบด้วยส่วนบ้านพัก กิจกรรมปศุสัตว์
กิจกรรมประมง

ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรผสมผสาน” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีเกษตรกรเข้าร่วม 60 ราย และเกษตรกรผ่านการฝึกอบรม 60 ราย ทำแบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรมฝึกอบรม ผลการทำแบบทดสอบ พบว่า คะแนนก่อนฝึกอบรมเกษตรกรมีคะแนนเฉลี่ย 13 คะแนน หลังฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 18 คะแนน โดยคะแนนเต็ม 20 คะแนน   

ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 จำนวน 687 ราย ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ ประกอบไปด้วย กลุ่มเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme