โครงการระบบส่งเสริมแปลงใหญ่

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการประสานงานกับประธานกลุ่มแปลงใหญ่แต่ละพื้นที่ในจังหวัดนครพนมเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในหลักสูตร“การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัย (ผักชีฝรั่ง)” ได้แก่ อำเภอธาตุพนมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหวาย”ได้แก่ อำเภอนาแก หลักสูตร  ”การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด” ได้แก่อำเภอท่าอุเทน โดยมีเกษตรกรเป้าหมายที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 20 มีนาคม ๒๕61– 23 มีนาคม 2561 จำนวน 150 ราย และผ่านการฝึกอบรมทั้ง 150 ราย ทำแบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรมฝึกอบรมผลการทำแบบทดสอบ พบว่า คะแนนก่อนฝึกอบรมเกษตรกรมีคะแนนเฉลี่ย 10 คะแนนหลังฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 14 คะแนน โดยคะแนนเต็ม 20 คะแนน  ผลการดำเนินงานของแปลงต้นแบบกับแปลงของเกษตรกรผลผลิตของแปลงต้นแบบมีน้ำหนักความสมบูรณ์ของผลผลิตมากกว่าผลผลิตของเกษตรกร

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme