โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านทางหลวง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านทางหลวง  ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม หลักสูตร “การผลิตพืชอินทรีย์” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีเกษตรกรเข้าร่วม 50ราย และเกษตรกรผ่านการฝึกอบรม 50 ราย ทำแบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรมฝึกอบรม ผลการทำแบบทดสอบพบว่า คะแนนก่อนฝึกอบรมเกษตรกรมีคะแนนเฉลี่ย 12 คะแนน หลังฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 18 คะแนน โดยคะแนนเต็ม20 คะแนน

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme