โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรฯ (Zoning by Agri Map)

โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ
(Zoning by Agri Map)

ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการประสานงานเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoningby Agri Map) หลักสูตร“เกษตรผสมผสาน” ได้แก่ บ้านขว้างคลี ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมโดยมีเกษตรกรเป้าหมายที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 24 กันยายน 2541 จำนวน 50 รายและผ่านการฝึกอบรมทั้ง 50 ราย ทำแบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรมฝึกอบรมผลการทำแบบทดสอบ พบว่า คะแนนก่อนฝึกอบรมเกษตรกรมีคะแนนเฉลี่ย 9 คะแนนหลังฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 18 คะแนน โดยคะแนนเต็ม 20 คะแนน  ผลการดำเนินงานของแปลงต้นแบบได้ทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาเป็นพืชผสมผสาน ได้แก่ ลิ้นจี่ นพ.1 มะพร้าว มะม่วง แก้วมังกร ผักหวานป่า  เมล็ดพันธุ์ผัก เป็นต้น เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวน72 ราย พื้นที่รวม 240 ไร่ปัญหาและอุปสรรค เกษตรกรทำนาเป็นหลักในการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นแบบเกษตรผสมผสานนั้น เกษตรกรไม่เข้าใจวิธีการปลูกไม้ผลและการดูแลรักษา วิธีแก้ปัญหา ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าใจง่ายพร้อมสาธิตให้เกษตรกรได้ปฏิบัติวิธีที่ถูกต้อง

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme