โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพะราชานุเคราะห์

ผลการดำเนินงาน 

ได้ร่วมจัดนิทรรศการ  และบริการให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ จำนวน  4 ครั้ง  ครั้ง เป้าหมาย 404 รายผลการดำเนินงาน ในรอบ 12 เดือนมีการจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  4 ครั้ง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 15มีนาคม 2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2561เกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 441 ราย การติดตามเกษตรกรที่ได้รับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่4  ราย

ตารางผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพะราชานุเคราะห์

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme