บทบาทและหน้าที่

หน้าที่รับผิดชอบ
          » ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มีหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช / เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ ศึกษา วิจัยและทดสอบพืช / สาขาวิชาตามแผนงาน / โครงการ
วิจัยของกรมวิชาการเกษตร และให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบให้
แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลิต / ขยายเมล็ดพันธุ์ หรือท่อนพันธุ์ และกระจายพันธุ์ แบ่งงานภายในเป็น

          » ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานแผนงานและงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

          » กลุ่มวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่

                   1. ศึกษา วิจัย พัฒนา และทดสอบพืช/เทคโนโลยี การเกษตรที่เหมาะสมกันสภาพพื้นที่
                   2. ศึกษา วิจัยและทดสอบพืช/สาขาวิชาตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรม
                   3. ผลิตพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยาย เมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์พืช และกระจายพันธุ์กลุ่ม

           » กลุ่มงานบริการวิชาการ มีหน้าที่

                   1. บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตรวจสอบรับรอง ปัจจัยการผลิต และบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้แก่ เกษตรตร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วย งานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมทั้งรับผิดชอบโครงการพิเศษ
                   2. ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฏหมายที่กรมรับผิดชอบ

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme