งานวิจัย

  งานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนการวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช เพื่อใช้ประโยชน์ พัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม จังหวัดนครพนม

ชื่อโครงการวิจัย/การทดลอง ปีเริ่มต้น ปีสิ้นสุด
โครงการวิจัยและพัฒนากล้วยไม้ศักยภาพอื่นๆ
1. การผสมและคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมลิ้นมังกร ชุดที่ 2 2559 2563
2. ศึกษาการผสมข้ามชนิดในกล้วยไม้สกุลลิ้นมังกร 2559 2563
3. การจัดการผลิตกล้วยไม้ลิ้นมังกรเพื่อเป็นไม้กระถางและผลิต
หัวพันธุ์
2559 2563
4. การปรับปรุงพันธุ์กะเรกะร่อนเผือก (Alba) และกึ่งเผือก
(Semi alba)
2560 2563
5. การพัฒนาลูกผสมข้ามสกุลระหว่าง Cymbidium และ
Eulophia
2560 2563
โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด
6. การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์แพงพวย 2560 2562
7. การทดสอบพันธุ์แพงพวย 2562 2563
8. การสร้างพันธุ์ลูกผสมแพงพวย 2562 2563
9. ศึกษาการผลิตเมล็ดพันะุ์ผสมเปิดของแพงพวย 2560 2563
10. ศึกษาการผลิตเมล้ดพันะุ์ลูกผสมของแพงพวย 2560 2563
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1
11. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการชักนำให้ลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1
ออกดอก และติดผลอย่างต่อเนื่องทุกปี
2561 2563
12. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 ตามค่า
วิเคราะห์ดินและใบ
2561 2563

  ชื่อโครงการวิจัย/การทดลอง ปีเริ่มต้น ปีสิ้นสุด
โครงการวิจัยการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแถบ
พื้นที่ลุ่มน้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
13. การทดสอบเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยและการกำจัดศัตรูพืชใน
ระบบการผลิตมะเขือเทศในเขตพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำโขง
จังหวัดนครพนม
2559 2563
โครงการวิจัยการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรมการผลิต
ปาล์มน้ำมันด้วยการจัดการที่เหมาะสม
14. การประเมินและทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เป็นการค้าของ
ประเทศไทย
2562 2564
15. ทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน
โดยการจัดการน้ำและปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมใน จ.บึงกาฬ
เลย นครพนม
2562 2564
16. การยกระดับผลผลิตโดยการจัดการสวนที่เหมาะสมระดับ
ชุมชนตามศักยภาพพื้นที่จังหวัดนครพนม
2562 2564
โครงการวิจัยและพัฒนาวอเตอร์ฟุตพริ้นของการผลิต
เศรษฐกิจ
17. การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นของการผลิตปาล์มน้ำมัน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2560 2563
โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์กล้วย
18. การทดสอบพันธุ์กล้วยไข่ที่กลายพันธุ์จากการฉายรังสีใน
ศูนย์วิจัยฯ ที่เป็นแหล่งปลูกต่างๆ
2561 2563
โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน
19. การศึกษาและทดสอบทุเรียนลูกผสมพันธุ์ใหม่ในเชิงพาณิชย์
ในแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิกที่นี่
2559 2564
โครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์มะพร้าว
20. การคัดเลือกประชาการพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิให้เหมาะสม
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2559 2564

  ชื่อโครงการวิจัย/การทดลอง ปีเริ่มต้น ปีสิ้นสุด
โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม
21. การทดสอบศักยภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอมในแหล่งปลูกต่างๆ คลิกที่นี่ 2559 2564
โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
22. การทดสอบพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก (สีดา)
เพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพในฤดูในท้องถิ่นต่างๆ
และในไร่เกษตรกร คลิกที่นี่
2559 2562
23. การทดสอบพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดผลใหญ่เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพในฤดูฝนในท้องถิ่นต่างๆ และในไร่
เกษตรกร
2559 2562
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
ลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1
24. ศึกษาปริมาณการให้น้ำที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
ของลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1
2561 2563

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme