งานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

ระเบียบและประกาศกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการจำหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

๑.ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการจำหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ำมันของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๒ >>>> ดูรายละเอียด

 

๒.ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการจำหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชสวนของ
กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๒ >>>> ดูรายละเอียด

 

๓.ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการจำหน่ายและแจกจ่ายปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๒ >>>> ดูรายละเอียด

 

 ๔.ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชไร่ พ.ศ. ๒๕๖๒
>>>> ดูรายละเอียด

 

๕.ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชสวน พ.ศ. ๒๕๖๒ >>>> ดูรายละเอียด

 

๖.กำหนดราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๒ >>>> ดูรายละเอียด

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme