ข้าราชการ

นายมะนิต สารุณา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นายปัญจพล สิริสุวรรณมา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวรัตนาวลี พรหมเพียรพงศ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายวิชน จันทาเกษกุล

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นางสาวมนัสนันท์ มุมทอง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสุรชัย ธานี

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นางสาวศิริพร ตะมะโคตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme