ข้าราชการ

นายชำนาญ กสิบาล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

             

นางนิยม ไข่มุกข์
นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ
นายมะนิต สารุณา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
   

นายปัญจพล สิริสุวรรณมา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายวิชน จันทาเกษกุล
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
   

นางสาวมนัสนันท์ มุมทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายประมาณ กล่อมจิตต์
เจ้าพนักงานธรการชำนาญงาน
           

นายสุรชัย ธานี
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นางนริศรา คำพิลา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชัปฏิบัติงาน
                               

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme