หน้าหลัก

>>> กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ <<<

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีนายชำนาญ กสิบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม บรรยายสรุปและนำชมแปลงทดสอบพันธุ์ลิ้นจี่ “สายพันธุ์ นพ.1(นครพนม1)” และโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ (เกษตรทฤษฎีใหม่) จังหวัดนครพนม

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ กสิบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้นักวิชาการเกษตรของ ศวพ.นครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานวิจัย สวพ.3 เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ (วช.) ปี 2564 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภายใต้กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการด้านงานวิจัยและนวัตกรรมกรมวิชาการเกษตร ปี 2564-2569 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สวพ.3 โดยมีนายจำลอง กกรัมย์ ผอ.สวพ.3 เป็นประธานการประชุม

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ กสิบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โครงการ คบจ.นครพนม รวมพลังส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 1,200 คน

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ กสิบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
สร้างการรับรู้และชี้แจงโครงการโครงการบริหารจัดการพื้นเกษตรกรรม(Zoing by Agri-Map) อ.วังยาง จ.นครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 ราย

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ  กสิบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้นายวิชน จันทาเกษกุล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมชี้แจง สร้างการรับรู้มาตราการการจำกัดการใชเสารเคมี 3 สาร (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอไพริฟอส) ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประกว่า 100 ราย

เมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ กสิบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาข้อเสนองานวิจัยเพื่อกลั่นกรองงานวิจัยใหม่ ว-1ด ปี 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ต.ขามเฒ่า จ.นครพนม ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่3 โดยมี นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพืชที่เหมาะสมกัยสภาพพืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่3 เป็นประธาน ในการนี้ได้มีการทำกิจกรรมล่องเรือเพื่อชมทัศนียภาพและศึกษาธรรมชาติของฝั่งแม่น้ำโขง มีคณะกรรมการและนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมพิจารณาเสนองานวิจัย จำนวน 40 ราย

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ กสิบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้ นางสาวมนัสนันท์ มุมมอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการพร้อมด้วย นางสาวพัชราภรณ์ เขียวคำ พนักงานประจำสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมคณะผู้จัดทำเว็ปไซต์ ของ สวพ.3 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนมมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 25 ราย ในการนี้ นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 มอบหมายให้ นายชำนาญ กสิบาล เป็นประธาน
เครดิตภาพ : ศวพ.หนองคาย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 (เวลา 08.30 น.) นายชำนาญ  กสิบาล  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม เวลา 11.00 น. ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

>>> แหล่งความรู้ <<<

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme