หน้าหลัก

>>> กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ <<<

       เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่3 จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม เยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร  ที่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ หันกลับมาประกอบอาชีพทำการเกษตรและกลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่ออยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น

     วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนมมอบหมายให้    นายปัญจพล สิริสุวรรณมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมมอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลา) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ มีหน่วยงานร่วมบูรณาการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนมร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอวังยางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม และอำเภอวังยาง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเอกวัฒนา คงคาน้อย นายอำเภอวังยาง เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิต โดยมีเกษตรกรจำนวน 175 คน

   วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ (เวลา ๐๙.๐๐ น.) นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม พร้อมด้วย        นายมะนิต สารุณา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  นายปัญจพล สิริสุวรรณมา           นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับ นายสิรญ์วิชณ์  วิทยวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย และคณะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ จ.ขอนแก่น เข้าติดตามผลการดำเนินงานผลผลิตที่ ๒ การผลิตพืชและปัจจัยการผลิต          ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม กล่าวต้อนรับคณะตรวจติดตามงานสวพ.๓ พร้อมทั้งมอบหมายให้ นายปัญจพล สิริสุวรรณมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  รายงานผลการดำเนินงานผลผลิตที่ ๒ พร้อมทั้งลงพื้นที่ภายใน ศวพ.นครพนม

     วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ได้มอบหมายให้นายชอบ สิงห์ศรี เจ้าหน้าที่การเกษตร ร่วมบูรณาการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ บ้านหนองบัวแดง ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยมีนายสมชาย ชำนิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด
      ในการนี้ ศวพ.นครพนมได้บริการออกให้ความรู้ ปรึกษา และแก้ปัญหา ให้แก่ เกษตรกรทางด้านวิชาการเกษตร และนำเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว พันธุ์พิจิตร 1 แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และให้ความรู้การเพาะเลี้ยงแหนแดง โดยมีผู้ให้ความสนใจ 130 ราย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 (เวลา 09.30 น.) นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่7/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

     เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้ นางสาวพัชราภรณ์ เขียวคำ พนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำเว็บไซต์ และฐานข้อมูลการผลิตพันธุ์พืชฯ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่3 และศูนย์เครือข่าย ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการชั้น 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่3 จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่3 เป็นประธานในการประชุม

     

      วันที่ 13 สิงหาคม2563 นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้ นายวิชน จันทาเกษกุล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายสถาพร จันโดน นักวิชาการเกษตร และ นายสุริยเดช หาญบาง เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ณ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม ภายในซุ้มของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ได้รับปรึกษาปัญหาด้านพืช พร้อมให้คำแนะนำการปลูกพืช และแจกเมล็ดพันธุ์ถั่วฟักยาวพิจิตร1 ในการนี้มี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี มีเกษตรกรรับบริการ จำนวน 100 ราย

 

  วันที่ 12 สิงหาคม 2563 (เวลา 17.30 น.) นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม พร้อมด้วย นายประมาณ กล่อมจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และ นายนิยม ภิญโญ นายคำตา จำปา พนักงานราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

  วันที่ 12 สิงหาคม 2563 (เวลา 10.00 น.) นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้ นายปัญจพล สิริสุวรรณมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในกิจกรรมได้ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยฮ่องฮอจังหวัดนครพนม ณ พื้นที่สาธารณะ หมู่ 10 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในการนี้ มีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาร่วมงานกว่า 300 คน

 

  วันที่ 12 สิงหาคม 2563 (เวลา 08.00น.) นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้ นายประมาณ กล่อมจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วย นายนิยม ภิญโญ และ นายคำตา จำปา พนักงานราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

>>> แหล่งความรู้ <<<

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme