หน้าหลัก

>>> กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ <<<

          วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม โดย นางนิยม     ไข่มุกข์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม พร้อมด้วย นายวิชน จันทาเกษกุล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ “แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (วอ.4)” ให้กับเกษตรกร ณ ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ขอให้เกษตรกรระวังการแอบอ้างของบุคคลอื่นเข้าไปตรวจค้น หรือบุกจับในพื้นที่ของเกษตรกร เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างการส่งคืนวัตถุอันตรายให้แก่ร้านค้าหรือผู้ผลิต ดังนั้นหากมีการกระทำดังกล่าว หรือมีการเรียกรับสินบนในรูปแบบใดๆ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม โทรศัพท์ 0425-32586

     >>> วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม  โดย นางนิยม ไข่มุกข์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม  พร้อมด้วย   นายปัญจพล   สิริสุวรรณมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  นำเงาะโรงเรียน และพืชผักสวนครัวซึ่งเป็นผลผลิตภายในแปลงทดลองของศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
จ.นครพนม เข้าร่วมโครงการ “ตู้ปันสุข” ที่มีลักษณะเป็นตู้กับข้าวตั้งบริเวณริมทาง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 

     >>> วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร นครพนม พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนในใจคน และ ช่วยลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองจากหมอกและควัน ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเกษตรนครพนม ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม พื้นที่ในการปลูกต้นไม้ จำนวน 2 ไร่ (150 ต้น) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 ราย

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม โดย นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ได้ร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสถานที่ทำงานทั้งภายในและภายนอกต่างๆ ของศูนย์ฯภายใต้กิจกรรม Kick off Big Cleaning Day รณรงค์ร่วมใจพิฆาต โควิด (COVID 19) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 16:00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม นำคณะข้าราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม เข้าพบนายสยาม สิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม พร้อมมอบกระเช้าผลไม้ประกอบด้วยลิ้นจี่ มะยงชิด มะปรางหวาน
ซึ่งเป็นผลผลิตของแปลงแม่พันธุ์พืชสวนพันธุ์ดีของศูนย์ฯ ในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับพร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะข้าราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนมในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ต่อไป

วันที่ 12 มีนาคม 2563 (เวลา 09.00 น.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม  โดย
นายยุทธศักดิ์ สมคะเน นักวิชาการเกษตร และนายทวีศักดิ์ ปานแจ่ม เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นวิทยากร สถานีการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาคุณภาพ เฮ็ดให้คัก พักใส่ยา โก่นให้สุด ขุดให้ถึง งาน field day “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่” ณ เครือข่าย ศพก.ชุมชนฝั่งแดง 2 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ซึ่งมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิด มีเกษตรกรร่วมงานกว่า 300 คน

วันที่ 12 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม โดย
นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ร่วมพิธีเปิดงาน
เกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563  “เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ เวทีกลางงานเกษตรลุ่มน้ำโขง คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมี
ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธี และ นายศุภชัย  โพธิ์สุ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ร่วมในพิธีเปิด โดย นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งเดินชมนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครพนม มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน

วันที่ 12 มีนาคม 2563 (เวลา 08.30 น.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม โดย
นายวิชน จันทาเกษกุล เจ้าพนักงานการ เกษตรชำนาญงาน และ นายสุรชัย  ธานี
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และการใช้ธรรมมะเอาชนะคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมไอฮอลแกรนด์ โรงแรมไอโฮเทล อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งมี นายสยาม สิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน
          มีการบรรยายให้ความรู้ “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” จาก สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนครพนม และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การใช้ธรรมะเอาชนะคอร์รัปชั่น” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต

  >>> วันที่ 5 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม โดย นายวิชน    จันทาเกษกุล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายสถาพร จันโดน นักวิชาการเกษตร และ นายสุริยเดช หาญบาง เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้วัน fied day “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่” ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและช่วยเหลือเกษตรกรในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับฤดูกาล ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านสองคอนพัฒนา ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม โดยมี นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอนาแก เป็นประธาน มีเกษตรกรร่วมงาน จำนวน 100 คน

>>>> เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม     โดย นายปัญจพล สิริสุวรรณมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริการงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2563   โดยมี นายสยาม สิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชาตรี จันทร์วีระชัย และนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

 >>> วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของ     ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต11 (ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

 >>> วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม โดยมี นายรังสรรค์  คัมภิรานนท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพระธาตุพนมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายสยาม สิริมงคล       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม อัยการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอทุกอำเภอ

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม โดยมี นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุม การประชุมเพื่อขับเคลื่อนมาตรการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรทั้ง 15 มาตรการ

>>วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม พร้อมด้วย นายมะนิต สารุณา        นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ   นายปัญจพล สิริสุวรรณมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนองานวิจัยใหม่ ภายใต้กรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2564-2569 และประชุมการขับเคลื่อนโครงการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564 โดยมี          นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จ.ขอนแก่น  เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม และมอบนโยบายการทำงาน โดยมี นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ร่วมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม โดย นายมะโนฤทธิ์ คะเนนิล เจ้าพนักงานการเกษตร และ นางนิภาภรณ์ กุฎีศรี คนงานทดลองการเกษตร เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การผลิตผักอินทรีย์ และ การปฏิบัติเพือขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์” ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีเกษตรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย

      วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม โดย นายวิชน    จันทาเกษกุล  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นายสถาพร จันโดน  และ นายสุริยเดช หาญบาง เป็นวิทยากรให้คำแนะนำเกษตรกรด้านการใช้ปัจจัยการผลิต การสาธิตและให้คำแนะนำการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต และแหนแดง ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ครั้งที่ 5/2563 ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม

       เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนมพร้อมด้วย ข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การบริหารจัดการในภารกิจหลักของกรมวิชาการเกษตร ” โดยมี นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 เป็นผู้กล่าวเปิดประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการในภารกิจหลักของกรมวิชาการเกษตร กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรด้านบริหารจัดการ นายอรรควิทย์ อรรคสิงห์ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร เป็นผู้บรรยายพิเศษ ให้กับ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จ.ขอนแก่น

           เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางนิยม ไข่มุกข์ นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้ นายมะนิต สารุณา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตมะเขือเทศแบบผสมผสานพื้นที่จังหวัดนครพนม” ประจำปี 2563 ณ แปลงต้นแบบเกษตรกร (นางอัจฉรา วิชาสุ) บ้านโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมี นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่3 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด
            ภายในกิจกรรมมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้การผลิตมะเขือเทศและแนวทางการผลิตมะเขือเทศให้ได้มาตรฐาน โดย นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สวพ.3 เป็นผู้นำการเสวนา ในกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการเข้าเรียนรู้ตามฐานต่าง ๆ จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ เทคโนโลยีการจัดการปุ๋ย, การจัดการศัตรูพืชและการใช้สารชีวภัณฑ์, การเลือกปัจจัยการผลิตทางการเกษตร, การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP เป็นต้น

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีนายชำนาญ กสิบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม บรรยายสรุปและนำชมแปลงทดสอบพันธุ์ลิ้นจี่ “สายพันธุ์ นพ.1(นครพนม1)” และโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ (เกษตรทฤษฎีใหม่) จังหวัดนครพนม

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ กสิบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้นักวิชาการเกษตรของ ศวพ.นครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานวิจัย สวพ.3 เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ (วช.) ปี 2564 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภายใต้กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการด้านงานวิจัยและนวัตกรรมกรมวิชาการเกษตร ปี 2564-2569 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สวพ.3 โดยมีนายจำลอง กกรัมย์ ผอ.สวพ.3 เป็นประธานการประชุม

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ กสิบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โครงการ คบจ.นครพนม รวมพลังส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 1,200 คน

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ กสิบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
สร้างการรับรู้และชี้แจงโครงการโครงการบริหารจัดการพื้นเกษตรกรรม(Zoing by Agri-Map) อ.วังยาง จ.นครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 ราย

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ  กสิบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้นายวิชน จันทาเกษกุล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมชี้แจง สร้างการรับรู้มาตราการการจำกัดการใชเสารเคมี 3 สาร (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอไพริฟอส) ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประกว่า 100 ราย

เมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ กสิบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาข้อเสนองานวิจัยเพื่อกลั่นกรองงานวิจัยใหม่ ว-1ด ปี 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ต.ขามเฒ่า จ.นครพนม ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่3 โดยมี นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพืชที่เหมาะสมกัยสภาพพืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่3 เป็นประธาน ในการนี้ได้มีการทำกิจกรรมล่องเรือเพื่อชมทัศนียภาพและศึกษาธรรมชาติของฝั่งแม่น้ำโขง มีคณะกรรมการและนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมพิจารณาเสนองานวิจัย จำนวน 40 ราย

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ กสิบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้ นางสาวมนัสนันท์ มุมมอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการพร้อมด้วย นางสาวพัชราภรณ์ เขียวคำ พนักงานประจำสำนักงาน เข้าร่วมการประชุมคณะผู้จัดทำเว็ปไซต์ ของ สวพ.3 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนมมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 25 ราย ในการนี้ นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 มอบหมายให้ นายชำนาญ กสิบาล เป็นประธาน
เครดิตภาพ : ศวพ.หนองคาย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 (เวลา 08.30 น.) นายชำนาญ  กสิบาล  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม เวลา 11.00 น. ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

>>> คลังความรู้ <<<

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme