หน้าหลัก

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 (เวลา 08.30 น. – 16.00 น.) นางนิยม ไข่มุกข์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้ นางสาวรัตนาวลี  พรหมเพียรพงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายวิชน จันทาเกษกุล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายสถาพร จันโดน นักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และ การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ณ ศาลาวัดหมู่ 6 บ้านนาคอย ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 106 ราย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (เวลา 09.30 น.) นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้ นายมะนิต สารุณา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นายปัญจพล สิริสุวรรณมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ต้อนรับ นายธีรภัทร เข็มทอง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะติดตามงานโครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษดีเด่น และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 (เวลา 10.00 น.) นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้ นายมะนิต สารุณา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม และโครงการจังหวัดนครพนม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 และมอบหมายให้ นายสถาพร จันโดน นักวิชาการเกษตร นายมะโนฤทธิ์ คะเนินล เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านกุงโกน ตำบลหนองฮี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีเกษตรกร ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจำนวน 300 ราย

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 (เวลา 10.00 น.) นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้ นายมะนิต สารุณา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทน เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” และ นายปัญจพล สิริสุวรรณมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งแจกจ่ายเมล็ดถั่วฝักยาว พันธุ์พิจิตร 1 ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา หมอดินอาสา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน จำนวน 500 ราย

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme