หน้าหลัก

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 (เวลา 10.00 น.) นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้ นายมะนิต สารุณา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม และโครงการจังหวัดนครพนม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 และมอบหมายให้ นายสถาพร จันโดน นักวิชาการเกษตร นายมะโนฤทธิ์ คะเนินล เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านกุงโกน ตำบลหนองฮี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีเกษตรกร ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจำนวน 300 ราย

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 (เวลา 10.00 น.) นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้ นายมะนิต สารุณา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทน เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” และ นายปัญจพล สิริสุวรรณมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งแจกจ่ายเมล็ดถั่วฝักยาว พันธุ์พิจิตร 1 ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา หมอดินอาสา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน จำนวน 500 ราย

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 (เวลา 10.00 น.) นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้ นายสุรชัย ธานี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมด้วย นายสถาพร จันโดน นางสายสมร ปานแจ่ม นางเนตรนภา จันทะโคตร และนางเพ็ชรณี ครึก พนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

            วันที่ 5 ธันวาคม 2563 (เวลา 08.30 น.) นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม พร้อมด้วย นายปัญจพล สิริสุวรรณมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวรัตนาวลี พรหมเพียรพงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้ นางสาวมนัสนันท์ มุมทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  นางสาวศิริพร ตะมะโคตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นางสาวนิตยา โพนทัน พนักงานพิมพ์ ส๔ นางสาวสราลี วีระวันชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นางสาววิไล ธานี พนักงานประจำสำนักงาน  เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในเรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ E-Payment/EDC การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ DPIS ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายจำลอง กกรัมย์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ เป็นประธาน

   วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มอบหมายให้ นายทรงศิลป์ พันธุพาน นักวิชาการเกษตร นายสุริยเดช หาญบาง เจ้าพนักงานการเกษตร และนายชอบ สิงห์ศรี เจ้าหน้าที่การเกษตร เข้าร่วมออกบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ  “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม” ให้ประชาชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านดอนบาก  บ้านดอนบาก หมู่ที่ ๖ ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ให้บริการปรึกษาปัญหาการเกษตร การชักนำให้ลิ้นจี่ออกดอก  การเลี้ยงแหนแดง เอกสารทางวิชาการ รวมถึงนำเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว พิจิตร๑ แจกจ่ายเกษตรกรร่วมงาน  พร้อมคำแนะนำในการปลูกถั่วฝักยาว พิจิตร๑ มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน ๑๐๐ ราย

             วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เวลา ๐๘.๐๐ น.) นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม  พร้อมด้วย  นางสาวศิริพร ตะมะโคตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นางสาวศุภาวรานันท์ รันสี และนางสาววิไล ธานี พนักงานราชการ ร่วมพิธีวางถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ที่ทรงทุ่มเทพระราชฤทัย และพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นเอนกประการเพื่อพสกนิกรชาวไทย ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม เป็นประธานในพิธี

        วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางนิยม ไข่มุกข์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม พร้อมด้วย นางสาวรัตนาวลี  พรหมเพียรพงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  ร่วมเป็นวิทยากรโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร จังหวัดนครพนม กิจกรรม อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP) ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผักริมโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม ณ วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมี นายนิวิติ เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการดังกล่าว และมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 ราย
          ในการนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม บรรยายเกี่ยวกับ การตรวจรับรองแปลง และการใช้สารชีวภัณฑ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกพืชอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme