วิสัยทัศน์ พันธกิจ

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร เป็นหน่วยนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับท้องถิ่น โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช/เทคโนโลยีการเกษตร
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. ศึกษา วิจัย และทดสอบพืช/สาขาวิชาตามแผนงาน/โครงการ
วิจัยของกรมวิชาการเกษตร
3. ให้บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบ ให้แก่
เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ผลิต/ขยายพันธุ์หรือท่อนพันธุ์และกระจายพันธุ์

บทบาทหน้าที่
1. วางแผนและโครงการวิจัยในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ศึกษา วิจัย พัฒนาพืชและทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ
3. ให้การตรวจสอบและรับรองพืช ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร ผลิตผล
ผลิตภัณฑ์พืชและมาตรฐานสินค้าเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ
4. เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาค
เอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ แก่
เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. เป็นตัวแทนกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme