บุคลากร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ประกอบด้วยบุคลากรในการปฏิบัติงานดังนี้
ข้าราชการ             จำนวน  10 คน
ลูกจ้างประจำ        จำนวน     5 คน
พนักงานราชการ   จำนวน   25 คน

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายอุทัย ศรีทานันท์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นางสาวอัมภิกา สวัสดิ์เมือง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

นางสาวบุญญาภา ศรีหาตา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ทำหน้าที่ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนา

นางสาววินิภา ชาลีคาร

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายวิญญู พุทธชู

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

กลุ่มบริการวิชาการ

นายวุฒิชัย กากแก้ว

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริการวิชาการ

นายบรรลุ บรรลุสันต์

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นายหฤษฎ์ พิธาธนบดี

เจ้าพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme