งานตามภารกิจ

กลุ่มงานควบคุมตาม พ.ร.บ. กรมวิชาการเกษตร

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ได้ดำเนินการจดทะเบียนร้านค้าที่จำหน่าย
วัตถุอันตราย ปุ๋ย เมล็ดพันธ์ควบคุม ยางพารา ถ้าร้านค้าใดในเขตจังหวัดมุกดาหารที่
ใบอนุญาตต่าง ๆ ดังกล่าว หมดอายุหรือใกล้หมดอายุ สามารถติดต่อขอใบอนุญาตได้ที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 95 ตำบลมุุกดาหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร 49000 หรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่ 0-4261-1439

   ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนต่อใบอนุญาต หรือจดทะเบียนใบอนุญาตใหม่
ดังตารางข้างล่างนี้

ใบอนุญาตขายปุ๋ย200 บาท
ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม100 บาท
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย500 บาท
ใบอนุญาตค้ายางพารา100 บาท
ดาวน์โหลดเอกสาร

งาน GAP

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme