รู้จักเรา

ปี พ.ศ.2509 ก่อตั้งโรงหีบฝ้ายมุกดาหารกองค้นคว้าและทดลองกสิกรรมตั้งสำนักงานอยู่ในศูนย์ค้นคว้าและส่งเสริมการเลี้ยงไหม

ปี พ.ศ.2511 ขอพื้นที่จากศูนย์ค้นคว้าและส่งเสริมการเลี้ยงไหมมุกดาหารเพื่อศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยพืชไร่ชนิดต่างๆ จำนวน 100 ไร่

ปี พ.ศ.2515 รวมโรงหีบฝ้ายมุกดาหารกองค้นคว้าและทดลองกสิกรรมและศูนย์บำรุงดินมุกดาหาร กองการกสิกรรมเคมี กรมกสิกรรมเข้าด้วยกันและได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีทดลองพืชไร่มุกดาหาร” สังกัดกองพืชไร่ปัจจุบันเป็นสถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร

ปี พ.ศ.2531 ได้ดำเนินการของพื้นที่ป่าดงบังอี่ บ้านพรานอ้น ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหารและเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 ได้รับอนุมัติจากอนุกรรมการแห่งชาติ รวมพื้นที่ป่าดงบังอีทั้งหมดจำนวน 800 ไร่ จัดสรรสถานีทดลองหม่อนไหมมุกดาหาร จำนวน 200 ไร่ สถานีทดลองพืชไร่ จำนวน
600 ไร่

ปี พ.ศ.2546 ได้มีการปรับโครงสร้างกรมวิชาการเกษตร สถานีทดลองพืชไร่เปลี่ยนชื่อเป็น”ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตมุกดาหาร
ปี พ.ศ.2552 เปลี่ยนจากศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตมุกดาหาร เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme