มาตรฐาน GAP

             เป็นระบบการผลิตพืชที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สมดุลธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการระบบนิเวศที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนสังเคราะห์ต่างๆ ตลอดจนไม่ใช้พืชที่ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรม เน้นการใช้อินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ ในการปรับปรุงดินให้ได้ความสมบูรณ์ เพื่อให้ต้นพืชมีความแข็งแรง สามารถต้านทานโรคและแมลงได้ กระบวนการผลิตและผลผลิตที่ได้ความปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

            พืชอินทรีย์ คือ พืชหรือผลิตผลจากกระบวนการผลิตที่ไม่มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ หรือที่มีการตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) ผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้าง เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับพืช”(Good Aricultural Practlce)

           หรือที่เรียกกันแบบย่อ ๆว่า GAP หมายถึง แนวทางในการทำเกษตรกรรม พื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ผลผลิตสูง คุ้มค่าแก่การลงทุนกระบวนการผลิต จะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร และไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจาก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ในการตรวจรับรองแปลงของเกษตรกรในเขตพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองแปลงดังนี้

คุณสมบัติของเกษตรกร

  • ต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือสิทธิ์ในการดำเนินการผลิต
  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์
  • มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช
  • มีความสมัครใจจะเข้าร่วมโครงการ
  • ผ่านการอบรมแนะนำระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช

คุณสมบัติของแปลงที่ขอรับการรับรอง

2.1  เป็นพื้นที่เหมาะสม ไม่มีวัตถุอันตราย มีน้ำใช้เพียงพอ
2.2  เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme