บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร

1. วางแผนและโครงการวิจัยในพื้นที่รับผิดชอบ

2. ศึกษา วิจัย พัฒนาพืชและทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ

3. ให้การตรวจสอบและรับรองพืช ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร ผลิตผล
ผลิตภัณฑ์พืชและมาตรฐานสินค้าเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

4. เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาค
เอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ

5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ แก่
เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. เป็นตัวแทนกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

7. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme