งานวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย/การทดลอง ปีเริ่มต้น ปีสินสุด สถานะ
1. การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร : โคลนอ้อยชุด 2550 ต่อเนื่อง
2. การเปรียบเทียบมาตรฐาน : โคลนอ้อยชุด 2551
3. การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร : โคลนอ้อยชุด 2551
4. การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร : โคลนอ้อยชุด 2552
5. การเปรียบเทียบมาตรฐาน : โคลนอ้อยชุด 2552
6. การเปรียบเทียบมาตรฐาน : โคลนอ้อยชุด 2553
7. การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร : โคลนอ้อยชุด 2553
8. การเปรียบเทียบมาตรฐาน : โคลนอ้อยชุด 2554
9. การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร : โคลนอ้อยชุด 2554
 10. การทดสอบการใช้ท่อนพันธุ์สะอาดร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการระบาดของโรคใบขาวอ้อยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
 11. การทดสอบพันธุ์อ้อยในพื้นที่นาข้าวที่ไม่เหมาะสม แต่เหมาะสมในการปลูกอ้อย
12.การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและแป้งสูง : การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร (ลูกผสมปี 2557)
13. ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในระดับชุมชนตามศักยภาพพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
14.การยกระดับผลผลิตโดยการจัดการสวนปาล์มที่เหมาะสมระดับชุมชนตามศักยภาพพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
15. การทดสอบเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยและการกำจัดศัตรูพืชในระบบการผลิตข้าวโพดฝักสดในพื้นที่ราบริมแม่น้ำโขง
 16. การเปรียบเทียบและทดสอบพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่
 17.การเปรียบเทียบและทดสอบพันธุ์มะเขือเทศสีดาทดร้อน
18การเปรียบเทียบและทดสอบพันธุ์มะเขือเทศผลใหญ่เพื่อการแปรรูป
19. การเปรียบเทียบมาตรฐาน : พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีที่ทนทานต่อศัตรูฝ้ายที่สำคัญ
20. ปลูกพืชในโรงเรือน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme