งานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

ข้อมูล ณ วันที่

ชนิดพืช พันธุ์ ราคาจำหน่าย พร้อมจำหน่าย หมายเหตุ
ถั่วลิสง ไทนาน 9 40 บาท / กก. 6 ตัน
ขอนแก่น 6 40 บาท / กก. 1 ตัน
อ้อย ขอนแก่น 3 1 บาท / ลำ  –
มันสำปะหลัง ระยอง 7 1 บาท / ลำ  –
ระยอง 11 1 บาท / ลำ  –
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme