หน้าหลัก

แหล่งความรู้

ข่าว/กิจกรรม

19 มีนาคม 2564 ศวพ.มุกดาหารร่วมจัดฐานเรียนรู้ “#การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (#Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.หว้านใหญ่ หมู่ 4 ตำ…

25 มีนาคม 2564 ประชุมร่วมระหว่างนักวิชาการและเกษตรกร เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภายใต้โครงการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรมการผลิตปาล์มน้ำม…

เอกสารเผยแพร่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme