หน้าหลัก

post

ประกาศ

แหล่งความรู้

สามสาร

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำเว็บไซต์ สวพ.3 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ ศวพ.นครพนม มีจุดประสงค์เพื่อสรา้งความเข้าใจ ให้ก…

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 โดยการประชุมประจำเดือนนี้ ได้สัญจรจัดประชุมที…

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร และนักวิชาการเกษตรของศวพ.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานวิจัย สว…

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ศวพ.มุกดาหารร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลด้านพืช (ระดับจังหวัด) จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน…

เอกสารเผยแพร่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme