หน้าหลัก

แหล่งความรู้

กิจกรรม

26 กุมภาพันธ์ 2563 จนท.ศวพ.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563 ณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย ของนายสมาน …

20 กุมภาพันธ์ 2563 ศวพ.มุกดาหาร จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่แก้วมังกร บ้านโนนสมบูรณ์ ในหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก้วมังกร” ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร…

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ศวพ.มุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ออกให้บริกา ณ โรงเรียนบ้านเหล่าประชาอุทิศ ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เ…

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร รับรางวัลโครงการพิเศษ ระดับดี ของกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 จากนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดการสัมมนา YEAR END SEMI…

เอกสารเผยแพร่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme