หน้าหลัก

แหล่งความรู้

กิจกรรม

       นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) ล่าสุดพบโรคใบด่างระบาดในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังข…

20 สิงหาคม 2563  ศวพ.มุกดาหารจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร “การผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ” ภายใต้โครงการวิจัยพัฒนาและขยายผลเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ แก่เกษ…

เอกสารเผยแพร่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme