พนักงานราชการ

พนักงานราชการ ศวพ.เลย

 

นายทินกร พลชา
นักวิชาการเกษตร
นายสมประสงค์ ท่าโพธิ์
นักวิชาการเกษตร
นายวชิรวิชญ์ บุษบา
นักวิชาการเกษตร
นายวิเนตร ก้อนพิลา
นักวิชาการเกษตร
นางสาวสุรินทร์ ชัชวาลย์
นักวิชาการเกษตร
นางกุลนาถ บุตรดีศักดิ์
นักวิชาการเกษตร
นายศักดิ์ดา พุทธพาท
นักวิชาการเกษตร
นายสุริยา จักรไชย
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางกันตินันท์ บุษบา
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายสุทธิศักดิ์ พรหมภักดี
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวอรวรรยา ศาสตราคม
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางมุจลินท์ ธรรมวงษ์
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวช่อทิพ ศิริวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางนันท์นภัส แสงโฮง
นักวิทยาศาสตร์
นางวชิราภรณ์ แสงโสดา
พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวรัชฎาพร มงคลไชย
พนักงานประจำห้องทดลอง
นางลัดดาวัลย์ ทบด้าน
พนักงานประจำห้องทดลอง
นางสาววราภรณ์ กงบุราณ
พนักงานประจำห้องทดลอง
นางนิมาลา แก้วสา
พนักงานประจำห้องทดลอง
นางประไพ พุธหนอง
พนักงานประจำห้องทดลอง
นายกิตติเทพ ทองล้น
ช่างไฟฟ้า
นายศตวรรษ แก้วประสงค์
พนักงานประจำห้องทดลอง
นางพัชนีภรณ์ ไตรฟื้น
คนงานทดลองการเกษตร
นายวัฒนชัย ผิวพันธมิตร
คนงานทดลองการเกษตร
นางอารีรัตน์ แก้วบุตรดี
คนงานทดลองการเกษตร
นางสาวปรัชญา ไชยมะโย
คนงานทดลองการเกษตร
นายสายฟ้า อุทธา
คนงานทดลองการเกษตร
นายพีระ ออมกลิ่น
คนงานทดลองการเกษตร
นายพิเชษฐ์ สุภาสุ
คนงานทดลองการเกษตร
นายบุญมี พรหมเทศ
คนงานทดลองการเกษตร
นายมนตรี จำปาสิม
คนงานทดลองการเกษตร
นายประหยัด จำปาสิม
คนงานทดลองการเกษตร
นายสุวิพล สอนสุภาพ
คนงานทดลองการเกษตร
นายเอนก สอนสุภาพ
คนงานทดลองการเกษตร
นายวิสัย สุธงษา
คนงานทดลองการเกษตร
นายจำรูญ สาวิยะ
คนงานทดลองการเกษตร
นายสุนัน ภักดีมี
เจ้าหน้าที่การเกษตร
นายนพกร อัษดร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์