แนะนำศูนย์

                                                ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย
                            สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร
                                                            


ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย เดิมชื่อ สถานีกสิกรรมเลย สังกัดกรมกสิกรรม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504                  เพื่อวัตถุประสงค์ในการค้นคว้าวิจัยการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชไร่

ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ 8 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย หรือบริเวณเส้นรุ้งที่ 17 องศา 24 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 องศา 44 ลิปดาตะวันออก รหัสไปรษณีย์ 42000 (บนถนนมลิวรรณ บริเวณกิโลเมตรที่ 9 ถนนเลย-วังสะพุง) โทรศัพท์ 042-804357 โทรสาร 042-804409
พื้นที่และสภาพพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 483 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 แปลง คือ แปลง Aอยู่ทางด้านทิศตะวันตกมีพื้นที่ 297 ไร่ และแปลง B อยู่ด้านทิศตะวันออก (ด้านล่าง) มีพื้นที่ 186 ไร่สภาพพื้นที่ เป็นที่ลาดเชิงเขาจากทางด้านทิศตะวันตกลงสู่ถนนมลิวรรณทางทิศตะวันออก มีความลาดเอียงประมาณ 3.7 องศา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (บริเวณถนน) 257 เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ศูนย์ฯ ใช้พื้นที่ในการดำเนินงานวิจัยเพื่อประเมินผลผลิตพืชสำหรับใช้ประกอบในการขอรับรองพันธุ์พืชใหม่และงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 100 ไร่ ใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์พืช ปลูกสร้างแปลงเรียนรู้การปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น จำนวน 220 ไร่ เป็นที่ตั้งของอาคาร สำนักงานและที่อยู่อาศัย 90 ไร่ และเป็นพื้นที่ถนนต่างๆ อีก 73 ไร่

แผ่นภาพแสดงพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

ภาพแสดงพื้นที่ศูนย์ฯ

A = พื้นที่ด้านทิศตะวันตก(ล่าง) เป็นที่ตั้งของอาคาร สำนักงาน บ้านพัก พื้นที่ปลูกทดลอง ผลิตพันธุ์พืช แปลงไม้ผล ไม้ยืนต้น ป่าไม้ และแหล่งน้ำ

B = พื้นที่ด้านทิศตะวันออก (บน) พื้นที่ปลูกทดลอง ผลิตพันธุ์พืช ไม้ยืนต้น (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน) แหล่งน้ำ และอาคารโรงคัดเมล็ดพันธุ์ ห้องเย็นห้องแถว

รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562

 1. วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตรได้รับงบประมาณรวม 1,629,720 บาท
  • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต(635,560 บาท) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่จังหวัดเลยจำนวน 4การทดลองคือ
 2. ทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันโดยการจัดการน้ำและปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมใน จ.เลย
 3. การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตปริ้นท์ของการผลิตปาล์มน้ำมันใน จ.เลย
 4. การทดสอบพันธุ์อ้อยในพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมแต่เหมาะสมในการปลูกอ้อย
 5. การทดสอบการใช้ปุ๋ยในระบบการผลิตพริกพื้นที่จังหวัดเลย

1.2 วิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืช(994,160 บาท) วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้พันธุ์พืชใหม่ โดยการปลูกทดลองและประเมินผลผลิตและลักษณะทางการเกษตร ได้ข้อมูลประกอบการขอรับรองพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่  ใน 7 พืช จำนวน  12 การทดลองคือ

 1. การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง จำนวน 2 การทดลอง
 2. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 5 การทดลอง
 3. การปรับปรุงพันธุ์ฝ้าย จำนวน 2 การทดลอง
 4. การปรับปรุงพันธุ์งา จำนวน 1 การทดลอง
 5. การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง 1 การทดลอง
 6. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักสด จำนวน 2 การทดลอง
 7. การปรับปรุงพันธุ์กล้วย จำนวน 2 การทดลอง

 

 1. การบริการวิชาการเกษตร
  • การผลิตเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์พืชปี 2562 ศวพ.เลย ได้รับงบประมาณ 2,397,780 บาท โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานผลิตและกระจายพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตรสู่เกษตรกรและผู้สนใจในพืชไร่5 ชนิด ดังนี้
1 ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60

ฤดูแล้ง ผลิตโดยเกษตรกร

ฤดูฝน ผลิตในศูนย์ฯ

รวม          30 ตัน

25 ตัน

5 ตัน

2 ถั่วเขียว พันธุ์ ชัยนาท 84-1

ฤดูแล้ง ผลิตโดยเกษตรกร

ฤดูฝน ผลิตในศูนย์ฯ

รวม         38 ตัน

28 ตัน

10 ตัน

3 มันสำปะหลังพันธุ์ (ระยอง 11

ระยอง 13 และอื่นๆ)

200,000  ท่อน
4 อ้อย พันธุ์ขอนแก่น 3 200,000    ท่อน
5 ข้าวโพดฝักสด พันธุ์สุโขทัย 1 500 กิโลกรัม

 

 

 

 • การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบจัดการคุณภาพ GAP พืชและเกษตรอินทรีย์(งบประมาณ 302,500 และ 164,280 บาท)ในปีงบประมาณ 2562มีเป้าหมายในการตรวจ/ประเมินและขอรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบจัดการคุณภาพGAP พืช และเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเลย เป็นการตรวจ/ประเมินและขอรับรองในระบบ GAP พืชรวม 750 แปลงแยกเป็น

– ตรวจเพื่อขอรับรอง (แปลงใหม่)            150  แปลง

– ตรวจติดตาม                                400  แปลง

– ตรวจต่ออายุ                                200  แปลง

สุ่ม-เก็บตัวอย่างพืช ดิน น้ำ เพื่อส่งวิเคราะห์          50  ตัวอย่าง

และดำเนินการตรวจ /ประเมินและขอรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินกาตรวจประเมิน38 แปลง เป็นรายเก่า 18 แปลง รายใหม่ 5 แปลง และอยู่ในระยะปรับเปลี่ยน 15 แปลง

 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี(งบประมาณ 500,000 บาท)ศูนย์ฯ รับผิดชอบดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืชของกรมวิชาการเกษตรในรูปแบบต่างๆรวมทั้งรับผิดชอบดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพิเศษ ในพื้นที่จังหวัดเลยรวม 5 โครงการ ได้แก่
 2. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ในพระราชดำริอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
 3. โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย(ไม่ได้รับจัดสรร)
 4. โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 5. โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำหมัน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย)
 6. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
 • การควบคุมตามพระราชบัญญัติ3 ฉบับหรือสารวัตรเกษตร(งบประมาณ 195,600 บาท)

ศูนย์ฯ มีเป้าหมายในการดำเนินการตาม พรบ.ที่รับผิดชอบดังนี้

 • ออก / ต่อใบอนุญาต ร้านค้าปัจจัยฯ 1,011 ฉบับ(วัตถุอันตราย ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ ยางพารา)
 • ตรวจร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิต 330  ร้าน
 • การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ 30  ตัวอย่าง
 • ตรวจโรงงานยางพารา   5  ครั้ง
 • ตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน   5  ครั้ง
 • โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(งบประมาณรวม724,920 บาท)

งานบูรณาการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อสั่งการของกรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณ ให้ร่วมดำเนินการในงานส่วนวิชาการด้านพืช ใน 5 มาตรการของกระทรวงฯ คือ

มาตรการที่ 1 โครงการการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสมรการแข่งขันสินค้าเกษตร (ศพก.)

มาตรการที่ 2 โครงการZoning by Agri-Map

มาตรการที่ 3 โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่

มาตรการที่ 4 โครงการเกษตรอินทรีย์ (กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพ)

มาตรการที่ 5 โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

1.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และรายได้ของเกษตรกร โดยมี 3 กิจกรรมหลัก คือ การฝึกอบรม การสร้างแปลงต้นแบบ และผลิตโปสเตอร์ เอกสารวิชาการและแผ่นพับโดย ศวพ.เลย ดำเนินการใน 6 ศพก. และ ศวส.เลย ดำเนินการใน 3 ศพก. รวม 9 ศพก. รวมทั้งร่วมติดตามให้คำแนะนำวิชาการเกษตรด้านพืช ทั้ง 14 ศพก. คือ

 1. ศพก. อ.ภูเรือ /เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอก (ศวส.เลย)
 2. ศพก. อ.นาแห้ว /เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล (ศวส.เลย)
 3. ศพก. อ.วังสะพุง /เทคโนโลยีการผลิตอ้อย (ศวพ.เลย)
 4. ศพก. อ.เอราวัณ /เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง (ศวพ.เลย)
 5. ศพก. อ.ปากชม /เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ศวพ.เลย)
 6. ศพก. อ.เชียงคาน /เทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนา (ศวพ.เลย)
 7. ศพก. อ.ภูหลวง /เทคโนโลยีการผลิตอ้อย (ศวพ.เลย)
 8. ศพก. อ.หนองหิน /เทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนา (ศวพ.เลย)
 9. ศพก. อ.ด่านซ้าย /เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล (ศวส.เลย)
 • ศพก. อ.ท่าลี่ /พืชหลัก พืชผัก (ศวพ.เลย)
 • ศพก. อ.ภูกระดึง /พืชหลัก เกษตรผสมผสาน (ศวพ.เลย)
 • ศพก. อ.ผาขาว /พืชหลัก ยางพารา (ศวพ.เลย)
 • ศพก. อ.นาด้วง /พืชหลัก ยางพารา (ศวพ.เลย)
 • ศพก. อ.เมือง /พืชหลัก ยางพารา (ศวพ.เลย)

 

 1. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ: Zoning by Agri-Map

ดำเนินการในโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวเป็นอ้อยโรงงาน โดย จังหวัดเลยมีเป้าหมายดำเนินการเริ่มปี 2561 ในกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นอ้อยโรงงาน จำนวน 16 ราย แยกเป็น ที่ ต.หนองคัน อ.วังสะพุง 11 ราย ต.ปวนพุ อ.หนองหิน 5 ราย  ซึ่งมี 3 กิจกรรม เหมือน ศพก. คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย การสร้างแปลงต้นแบบการผลิตอ้อย (2 ราย 4 ไร่) และการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่

 1. โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่

มีเป้าหมายดำเนินการ มาตรการระบบเกษตรแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต-คุณภาพ โดยมีการรวมกลุ่มกันผลิต จัดการดูแล และจำหน่าย ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ซึ่งมี 3 กิจกรรมเหมือน ศพก.ใน 3 พื้นที่ ได้แก่

 1. อ.เอราวัณ (ต.ผาอินทร์แปลง) /เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง
 2. อ.ด่านซ้าย (ต.กกสะทอน) /เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 3. อ.ภูกระดึง (ต.ผานกเค้า) /เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์