หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ
   » ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย มีหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช / เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ ศึกษา วิจัยและทดสอบพืช / สาขาวิชาตามแผนงาน / โครงการ
วิจัยของกรมวิชาการเกษตร และให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบให้
แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลิต / ขยายเมล็ดพันธุ์ หรือท่อนพันธุ์ และกระจายพันธุ์ แบ่งงานภายในเป็น

    » ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานแผนงานและงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

» กลุ่มวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่

  1. ศึกษา วิจัย พัฒนา และทดสอบพืช/เทคโนโลยี การเกษตรที่เหมาะสมกันสภาพพื้นที่
  2. ศึกษา วิจัยและทดสอบพืช/สาขาวิชาตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรม
3. ผลิตพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยาย เมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์พืช และกระจายพันธุ์กลุ่ม

   » กลุ่มงานบริการวิชาการ มีหน้าที่

    1. บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตรวจสอบรับรอง ปัจจัยการผลิต และบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้แก่ เกษตรตร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วย งานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมทั้งรับผิดชอบโครงการพิเศษ

  2. ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฏหมายที่กรมรับผิดชอบ