ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ รายชื่อผู้บริหาร ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายชูเกียรติ อิถรัชต์ 4 ก.ค. 2504 – 1 มิ.ย. 2505
2. ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ วิจิตรจันทร์ รน. 1 มิ.ย. 2505 – 1 มิ.ย. 2510
3. นายเสวียน หอมนาน 1 มิ.ย. 2510 – 9 ก.ค. 2514
4. นายปรีดา จาติกวนิช 9 ก.ค. 2514 – 1มิ.ย. 2516
5. นายธงชัย วงค์เสรี 1 มิ.ย. 2516 – 1 เม.ย. 2518
6. นายสุวิทย์ ขัตติยะ 1 เม.ย. 2518 – 1 มิ.ย. 2526
7. นายนิยม จันทนาคม 1 มิ.ย. 2526 – 31 ก.ค. 2536
8. นายวิโรจน์ วจนานวัช 1 ส.ค. 2536 – 4 ต.ค. 2536
9. นายนริศร ขจรผล 21 ต.ค. 2536 – 14 มี.ค. 2545
10. นายศักดิ์ เพ่งผล 19 มี.ค. 2545 – 24 ต.ค. 2550
11. นายสุขุม ขวัญยืน 25 ต.ค. 2550 – 31 ม.ค. 2563
12. นายปรีชา แสงโสดา 11 ก.พ. 2563 – 30 ก.ย. 2563
13. นางสาวพรทิพย์  แพงจันทร์ 5 มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน