ข้าราชการ

นางสาวพรทิพย์  แพงจันทร์

 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

 

 

ข้าราชการ

นางสาววิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวลาวัณย์ จันทร์อัมพร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางเพชรรัตน์ พลชา
เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน
นางสาวปริยพัชร ทองมั่น
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวกมลทิพย์ สังข์แก้ว
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวธารารัตน์ บุญเรืองศรี
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวจริยา มณีวงศ์วิโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววรรณภา ธรรมมาลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน