หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย ช่วง วันที่ 9 – 15 กันยายน 2563

มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ลำไยในระยะติดผลอ่อน-เก็บเกี่ยวผลผลิต/แตกใบอ่อน ระวังโรคใบไหม้และผลเน่า หรือโรคราน้ำฝน (เชื้อรา Phytophthora capsici) อากาศร้อนชื้น มีแดดแรงตอนกลางวัน มีฝนตกบางช่วงของวัน มะลิในระยะออกดอก ระวังหนอนเจาะดอกมะลิ มะละกอในระยะต้นกล้า-ร…

ประชุมพิจารณาโครงการวิจัย ปี2564

ในวันที่ 7 -8 พฤศจิกายน  2562  นายสุขุม ขวัญยืน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย และนายปรีชา แสงโสดา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาววิภารัตน์  ดำริเข้มตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายสิทธานต์  ชมภูแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวปริย…

ประชุมประจำเดือนตุลาคม

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ได้จัดประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงาน และรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของแต่ละงาน พร้อมรับฟังนโยบายแผนงานของปีงบประมาณ 2563 โดย นายสุขุม  ขวัญยืน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ…

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย

ในวันที่  16 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนการเกษตรเลย ร่วมออกโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กับปกครองจังหวัดเลย เพื่อนำบริการความรู้ข่าวสารและบริการขั้นพื้นฐานของหน่วยงานระดับจังหวัดและการสงเคราะห…