หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

ประชุมพิจารณาโครงการวิจัย ปี2564

ในวันที่ 7 -8 พฤศจิกายน  2562  นายสุขุม ขวัญยืน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย และนายปรีชา แสงโสดา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาววิภารัตน์  ดำริเข้มตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายสิทธานต์  ชมภูแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวปริย…

ประชุมประจำเดือนตุลาคม

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ได้จัดประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงาน และรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของแต่ละงาน พร้อมรับฟังนโยบายแผนงานของปีงบประมาณ 2563 โดย นายสุขุม  ขวัญยืน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ…

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย

ในวันที่  16 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนการเกษตรเลย ร่วมออกโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กับปกครองจังหวัดเลย เพื่อนำบริการความรู้ข่าวสารและบริการขั้นพื้นฐานของหน่วยงานระดับจังหวัดและการสงเคราะห…

โครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย  ได้บูรณาการร่วมออกพื้นที่ กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย และสำนักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมตรวจประเมินสถานประกอบการฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองเลย อำเภอเชียงค่าน อำเภอผาขาว อำเภอท่าลี่ อำเภอภูกระด…

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562  นายสุขุม  ขวัญยืน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย  พร้อมด้วยข้าราชการ       ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็น…

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายสุขุม   ขวัญยืน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 โดยมีนายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขตที่ 3 เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์วิจ…

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายสุขุม ขวัญยืน ผู้อำนวยการศูนย์วิจ้ยและพัฒนาการเกษตรเลย ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา พุทธพาท นางนันท์นภัส แสงโฮง นางสาววราภรณ์ กงบุราณ นางสาวภูสุดา พินแย้ม เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาลำน้ำลำคลอง ณ บริเวณห…

แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้รับจ้างพ่นฯ ผู้รับจ้างพ่นฯ สามารถเข้าเรียนผ่านทาง Youtube ชุดการเรียนรู้ สำหรับผู้ใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ชุดที่ 1 - 9 ตามลิ้งชุดการเรียนรู้