หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ได้จัดประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงาน และรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของแต่ละงาน พร้อมรับฟังนโยบายแผนงานของปีงบประมาณ 2563 โดย นายปรีชา  แสงโสดา ผู้อำนวยการศูนย์วิจั…

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย

ในวันที่  19   กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนการเกษตรเลย ร่วมออกโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กับปกครองจังหวัดเลย เพื่อนำบริการความรู้ข่าวสารและบริการขั้นพื้นฐานของหน่วยงานระดับจังหวัดและการสง…

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี2563

ในวันที่ 26  กุมภาพันธ์  2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย  ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งภาคีเครือข่ายในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field  Day)                          ณ  ศูนย์ท่องเที่ยว…

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ร่วมกิจจิตอาสาพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดเลย  จิตอาสาพัฒนา จัดทำแนวกันไฟ  ณ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน (ภูหวด บ้านไร่ม่วงใต้) ตำบลน้ำมหา…