หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

มอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2556 (GAP)

ในวันที่  14  พฤษภาคม  2563 นายปรีชา  แสงโสดา  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย  ออกพื้นที่เพื่อมอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2556 (GAP)  ณ  บ้านห…

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

ในวันที่ 8 พฤษภาคม  2563 นายปรีชา  แสงโสดา  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย นำคณะข้าราชการ  เจ้าหน้าทีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2563  โดยการปลูกต้นพะยูง  ต้นพะยอม ต้นมะค่า ต้นประดู่  ต้นสัก และต้นตะเคี…

ตรวจยางส่งออก

วันที่ 14 เมษายน 2563  พนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย  เข้าตรวจโรงงานทำยาง บริษัท เซรีโครับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่  165  ม.4  ต.ท่าสะอาด  อ.นาด้วง  จ.เลย เพื่อตรวจยางพาราก่อนส่งยางอออกนอกราชอาณาจักร &nbs…

ร่วมรณรงค์ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19)

ศวพ.เลย ร่วมรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 มีการประชาสัมพันธุ์ ให้บุคลากรป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโดยการสวมหน้ากากจัดหาสบู่ และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทั้งในส่วนของบุคลากรและผู้มารับบริการ รวมทั้งการทำงาน แบบ work from…

จ้างเหมาผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

ศวพ.เลยมีภาระกิจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ในฤดูแล้ง 62/63 จำนวน 15 ตัน โดยการจ้างเหมาเกษตรกรผลิตในพื้นที่ของเกษตรกร ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย โดยในระหว่างต้นเดือน เม.ย. 63 ได้ทำการเก็บเกี่ยว นวดสี และนำเมล็ดถั่วเหลืองมาลดความชื้นให้ได้ตามมาตรฐานเมล…

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย

ในวันที่  19   กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนการเกษตรเลย ร่วมออกโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กับปกครองจังหวัดเลย เพื่อนำบริการความรู้ข่าวสารและบริการขั้นพื้นฐานของหน่วยงานระดับจังหวัดและการสง…

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี2563

ในวันที่ 26  กุมภาพันธ์  2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย  ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งภาคีเครือข่ายในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field  Day)                          ณ  ศูนย์ท่องเที่ยว…

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ร่วมกิจจิตอาสาพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดเลย  จิตอาสาพัฒนา จัดทำแนวกันไฟ  ณ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน (ภูหวด บ้านไร่ม่วงใต้) ตำบลน้ำมหา…