จัดซื้อจัดจ้าง

วิธีค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์จิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์

เข้าเว็บ  http://www.gprocurement.go.th โดยให้เลือก ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหาขั้นสูง”

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ กรมวิชาการเกษตร