ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
แบบฟอร์มขอการรับรองพืชอินทรีย์,GAP พืช

(แบบฟอร์มเริ่มใช้ ณ 31 ม.ค. 2562)

 1. พืชอินทรีย์
  1. แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์-สำหรับแปลงเดียว-รายเดียว
  2. แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์-สำหรับกลุ่ม
 2. GAP พืช
  1. แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว)
  2. แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับกลุ่ม)
  3. แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว)
  4. แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับกลุ่ม)
  5. แบบคำขอและต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์
  6. แบบคำขอยกเลิกการรับรอง

 

กลุ่มควบคุมพระราชบัญญัติ
แบบฟอร์มใบอนุญาต

 1. แบบฟอร์มใบอนุญาตขายปุ๋ย (ขอใหม่) อ.ป.1
 2. แบบฟอร์มใบอนุญาตขายปุ๋ย(ต่ออายุ) อ.ป.2
 3. แบบฟอร์มใบอนุญาตขายพันธุ์พืชควบคุม (ขอใหม่) พ.พ.1
 4. แบบฟอร์มใบอนุญาตขายพันธุ์พืชควบคุม (ต่ออายุ) พ.พ.10
 5. แบบฟอร์มใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย วอ.7
 6. แบบฟอร์มใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย วอ.9
 7. คำขอใบอนุญาตค้ายาง ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 1. แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 2. แบบฟอร์มการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางไปราชการ
 3. ใบลาป่วย, ลาคลอดบุตร, ลากิจส่วนตัว
 4. ใบลาพักผ่อนประจำปี
 5. แบบสัญญายืมเงิน
 6. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ8708)
 7. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 8. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online