ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเกษม  สุชาพันธ์ เม.ย. 2503 – ก.ย. 2519
2 นายจำเริญ  สัตยารักษ์  ก.ย. 2519 – พ.ย. 2528
3 นายอรรถพล  บุญสิงห์  พ.ย. 2528 – พ.ค. 2543
4 นายอลงกรณ์  กรณ์ทอง  พ.ค. 2543 – ต.ค. 2543
5 นายสมพงษ์  ชมพูนุกูลรัตน์  ต.ค. 2543 – ก.ค. 2547
6 นายนิรันดร์  สุขจันทร์  ก.ค. 2547 – ก.ค. 2556
7 นายกัมปนาท  บุญสิงห์  ก.ค. 2556 – พ.ย. 2560
8 นายบุญช่วย  สงฆนาม  พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน